تولید به سفارش مشتری

رقابت بر سر توليد محصولات و ارائه آن به مشترى،صنعتى به نام صنعت پرايوت ليبل(Private Label)يا توليد به سفارش مشتري را بوجود آورده است كه البته با نام هاي ديگرى مانند توليد با برند مشترى،بسته بندى با برند مشترى و يا توليد ظرفيت خالى نيز شناخته مى شود.

چاى محفل يكي از ارائه دهندگان خدمات پرايوت ليبل (Private Label)در صنعت چاى و انواع دمنوش هاى گياهى است.همچنين چاي محفل توانايي دارد بطور مداوم ، محصولي مطابق با الزامات مشتري و الزامات قانوني و مقرراتي مرتبط(حقوقي) توليد نمايد .

خط مشى چاي محفل براي توليد به سفارش مشترى(Private Label):

  • تلاش در جهت افزايش رضايتمندي مشتريان، از طريق شناسائي و تامين نيازمنديهاي آنان
  • تعهد به بهبود مستمراثر بخشي كليه فرآيندها ، و عملکردزيست محيطي، ايمنی بهداشت حرفه ای و ايمني بهداشت مواد غذائي
  • ايجاد محيط زيستي سالم و بهره ور از طريق پيشگيري از آلودگي، كاهش آلاينده هاي فاضلاب و ساير آلاينده ها تا حد الزامات قانوني
  • استفاده از مشاركت كاركنان، مشتريان، تامين كنندگان و سازمانهاي قانوني جهت ارتقاء سطح عملكرد كيفي، زيست محيطي، ايمني و بهداشت حرفه اي و ايمني و بهداشت مواد غذائي از طريق اجراي نظام پيشنهادات و ارتباطات
  • توليد محصول سالم و بهداشتي، از طريق شناسايي، ارزيابي و كنترل مداوم مخاطرات و جلوگيري از توليد و ارائه محصولات غير ايمن
بالا
Designed by Epre.co